Sezon Lublin 2019

10 dni atrakcji, 280 wydarzeń, udział bezpłatny

26 kwietnia - 5 maja

Regulamin Sezon Lublin 2019

Administratorem strony www.sezon.lublin.eu jest Urząd Miasta Lublin.

System umożliwia uzyskanie informacji o dostępnych imprezach realizowanych w ramach corocznego wydarzenia pn. Sezon Lublin oraz dokonywanie zapisów na wybrane wydarzenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Warunkiem korzystania z internetowego systemu zapisów na imprezy Sezonu Lublin jest akceptacja poniższych warunków Regulaminu.

 

§ 1 Definicje

 1. System rezerwacji - system dostępny na stronie www.sezon.lublin.eu, dzięki któremu Użytkownik może wyszukać imprezy organizowane w ramach corocznego wydarzenia pn. Sezon Lublin oraz dokonać zapisu na wybrane imprezy.

 2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z systemu zapisów. Oferta Sezonu Lublin skierowana jest wyłącznie do indywidualnych odbiorców i nie obejmuje udziału zorganizowanych grup.

 3. Administrator - Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin,

 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób: za pośrednictwem e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

 5. Organizator - Referat ds. turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin

 6. Partner - przedsiębiorca krajowy lub organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność w zakresie organizacji imprez turystycznych, która zawarła umowę z Organizatorem w zakresie realizacji wybranych imprez.

 7. Rezerwacja - poprawne uzupełnienie i wysłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego przez Użytkownika.

 

§ 2 Założenia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa reguły, które stanowią podstawy prawne do korzystania z Systemu rezerwacji.

 2. System rezerwacji udostępniony jest przez Referat ds. turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin z siedzibą przy ul. Filaretów 44, 20-400 Lublin.

 3. System rezerwacji umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie interesujących go imprez w ramach corocznego wydarzenia pn. Sezon Lublin oraz dokonać zapisu na wybrane imprezy.

 

§ 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Osoby, które dobrowolnie decydują się na udział w imprezach Sezonu Lublin (zarówno imprez wymagających zapisów, jak imprez bez zapisów) jednocześnie wyrażają zgodę na utrwalenie i wykorzystanie ich wizerunku. Jednocześnie uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że jego wizerunek będzie wykorzystywany wyłącznie do celu informacji o działaniach Organizatora oraz Partnerów, jak i do fotorelacji z organizowanych imprez w ramach Sezonu Lublin za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook oraz w mediach i prasie (foldery, artykuły i reklamy). Podstawa prawna: Art. 81 Ochrona wizerunku - Ustawa z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 4 Oświadczenie Użytkownika

 1. Użytkownik oświadcza, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Systemu rezerwacji.

 2. Użytkownik oświadcza, iż jest osobą fizyczną i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Użytkownik upoważnia Administratora do przetwarzania swoich danych osobowych oraz ewentualnych osób, których dane zostały podane przez Użytkownika podczas Rezerwacji.

 4. Użytkownik oświadcza ,iż w przypadku dokonywania rezerwacji w imieniu osoby trzeciej posiada jego stosowną zgodę. W przypadku braku zgody Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania.

 5. Użytkownik oświadcza ,iż nie będzie dokonywał rezerwacji z użyciem fałszywego nazwiska oraz fałszywych danych e-mail lub numeru telefonu.

 6. Organizator oświadcza, iż nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Systemu Rezerwacji będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw w dostępie do Systemu oraz że wynik poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 7. Podanie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu jest niezbędne do przesłania potwierdzenia dokonania rezerwacji oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem w celach związanych z organizacją imprez w ramach Sezonu Lublin.

 8. Organizator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet,

  2. nieprawidłowo podane przez Użytkownika dane niezbędne do dokonania Rezerwacji,

  3. działania lub zaniechania Partnera,

  4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Partnera.

 

§ 5 Rezerwacja online

 1. Rezerwacja na imprezy w ramach Sezonu Lublin dokonywana jest za pośrednictwem strony www.sezon.lublin.eu.

 2. Rezerwacja na imprezy jest dostępna wtedy, gdy:

  1. rozpoczęte zostały zapisy (aktualna data jest późniejsza niż data rozpoczęcia zapisów)

  2. aktualna data jest wcześniejsza niż 2 godziny 15 minut przed datą rozpoczęcia imprezy

  3. istnieją wolne miejsca w puli online

  4. wydarzenie nie jest odwołane

 3. Użytkownik dokonuje wyboru imprezy poprzez wybranie przycisku „Rezerwuj” dostępnego na ekranie szczegółowego opisu wybranej przez siebie imprezy.

 4. System ponownie sprawdza dostępność miejsc:

  1. Jeśli nie ma dostępnych miejsc online, pokazywana jest adekwatna informacja. Proces rezerwacji zostaje zakończony.

  2. Jeśli jest mniej niż 3 dostępne miejsca online, to system pozwala na dalszą rezerwację, ale pokazuje informację o mniejszej liczbie dostępnych miejsc niż domyślnie

  3. Jeśli jest 3 lub więcej dostępnych miejsc online to system blokuje tymczasowo dostępną ilość miejsc z puli miejsc online dla tej rezerwacji na maksymalnie 5 minut.

 5. Użytkownik otrzymuje formularz z licznikiem czasu pozostałego do zakończenia rezerwacji

 6. Formularz zawiera pola:

  1. Imię – obowiązkowe

  2. Nazwisko – obowiązkowe

  3. numer telefonu - obowiązkowe, można zarezerwować do 2 osób (włącznie) na jeden numer telefonu (jeden numer telefonu może być wykorzystany maksymalnie dwukrotnie w ramach wszystkich zapisów)

  4. numer telefonu

  5. akceptacja Regulaminu – obowiązkowe

  6. akceptacja Klauzuli Informacyjnej - obowiązkowe

 7. Formularz zawiera przycisk “+”, który dodaje kolejne osoby do rezerwacji. Maksymalnie możemy dodać tyle osób (włącznie z osobą rezerwującą) ile miejsc zostało zablokowanych (punkt 4). Dodanie kolejnej osoby pokazuje nam dodatkowe pola:

  1. Imię - obowiązkowe

  2. Nazwisko - obowiązkowe

  3. numer telefonu

  4. numer telefonu

 8. Użytkownik wypełnia formularz i klika “Rezerwuj”.

 9. W przypadku błędnie wypełnionego formularza, System pokazuje adekwatne błędy.

 10. W przypadku poprawnie wypełnionego formularza, System pozwala na dalszą rezerwację

 11. Na numer telefonu użytkownika dokonującego rezerwację wysyłany jest SMS zawierający kod do potwierdzenia rezerwacji.

 12. Użytkownik otrzymuje formularz z kodem potwierdzenia rezerwacji (pole obowiązkowe).

 13. Użytkownik wypełnia formularz podając kod z SMS i kilka “Potwierdź”.

 14. W przypadku błędnie wypełnionego formularza, System pokazuje adekwatne błędy.

 15. W przypadku poprawnie wypełnionego formularza, System pozwala na dalszą rezerwację

 16. System blokuje na stałe ilość zablokowanych tymczasowo miejsc (z puli miejsc online).

 17. System wysyła SMS i wiadomość e-mail z informacją o zapisaniu się na wydarzenie oraz
  z linkiem niezbędnym do anulowania rezerwacji. System wysyła te informacje na wszystkie podane numery telefonu i wszystkie podane adresy e-mail.

 18. Użytkownik otrzymuje komunikat o poprawnym dokonaniu rezerwacji na imprezę oraz komunikat o wysłaniu wiadomości na podane numery telefonu i wszystkie podane adresy e-mail.

 

§ 6 Rezerwacja stacjonarna w Biurze Obsługi Sezonu Lublin

 1. Proces działania jest identyczny jak w przypadku Rezerwacji online z tą różnicą, że proces przeprowadzany jest przez przeszkolonego pracownika Biura Obsługi Sezonu Lublin, który mieści się w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 1/3, a miejsca do wykorzystania przez Użytkownika wskazane są na ekranie szczegółowego opisu wybranej przez siebie imprezy w pozycji Miejsca Biura Obsługi Sezonu Lublin.

 2. Proces anulowania rezerwacji dokonanej w Biurze Obsługi Sezonu Lublin można dokonać samodzielnie online na wydarzenie poprzez kliknięcie na link z wiadomości SMS lub e-mail.

 

§ 7 Anulowanie rezerwacji

 1. Anulowanie rezerwacji na bazie linku z wiadomości SMS lub e-mail :

  1. System automatycznie identyfikuje rezerwację (Użytkownika i imprezy)

  2. System pokazuje listę osób zapisanych przez ten numer telefonu na wybraną imprezę.

  3. Użytkownik wybiera które osoby chce wypisać i klika “Wypisz”.

  4. System wypisuje wybrane osoby z imprezy.

  5. System zwalnia ilość miejsc zgodną z ilością wypisanych osób na wydarzenie z puli z której zostali zapisani.

  6. Użytkownik otrzymuje komunikat o poprawnym wypisaniu z wydarzenia wybranych osób.

 2. Proces anulowania zapisów online na wydarzenie poprzez formularz anulowania:

  1. Użytkownik klika przycisk “Odwołaj rezerwację” dostępny na stronie www.sezon.lublin.eu

  2. Użytkownik otrzymuje formularz do wpisania numeru telefonu zapisanego na imprezę przez Użytkownika

  3. Użytkownik wypełnia formularz i klika “Dalej”

  4. W przypadku błędnie wypełnionego formularza, System pokazuje adekwatne błędy. W przypadku poprawnie wypełnionego formularza, System pozwala na dalsze kroki

  5. Na podany numer telefonu wysyłany jest SMS zawierający kod do potwierdzenia odwołania rezerwacji

  6. Użytkownik otrzymuje formularz z kodem potwierdzenia odwołania rezerwacji (pole obowiązkowe).

  7. Użytkownik wypełnia formularz i kilka “Dalej”

  8. W przypadku błędnie wypełnionego formularza, System pokazuje adekwatne błędy. W przypadku poprawnie wypełnionego formularza, System pozwala na dalsze kroki

  9. System sprawdza:

  10. Jeśli dany Użytkownik jest zapisany na tylko jedno wydarzenie, system przechodzi do działań opisanych w ust 6 - 8.

  11. Jeśli dany Użytkownik jest zapisany na więcej niż jedno wydarzenie, system pokazuje formularz z listą wydarzeń na które jest zapisany Użytkownik. Użytkownik wybiera jedno wydarzenie z listy.

  12. Dalsze kroki zgodnie z opisem zawartym w ust 6 - 8.

 

§ 8 Proces przypomnienia o wydarzeniu poprzez wysyłkę wiadomości

System na 48h przed rozpoczęciem wydarzenia wysyła do wszystkich osób zapisanych wiadomość SMS i e-mail z przypomnieniem o wydarzenia i linkiem do anulowania zapisów.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji w Regulaminie Cookies. Akceptuję